چهارشنبه

نیاز هرچه بیشتر اهل سنت به اتحاد و همبستگی

اهل سنت ایران بیش از هرزمانی در مقطع کنونی نیاز به همبستگی ملی دارد چراکه رژیم ولایت فقیه که در واقع دشمن اسلام و دین و قرآن است درهرجا تارهای عنکبوتی خود را گسترده و بر قدرت شیطانی خود با استفاده ابزاری از برخی نا آگاهان سنی، افزوده است. سردمداران سبایی مسلک صفوی منش رژیم ولایت فقیه که از دیرباز رؤیای نابودی وقلع وقمع اهل سنت را در سر می پرورانده اند امروزه عملا در ایران ، سوریه و عراق به کشتار سنی ها روی آورده اند و ازهیچگونه جنایتی علیه اهل سنت فرو گزارنمی کنند بنابراین یگانه راه نجات از افتادن در تارهای عنکبوتی رژیم ولایت فقیه و ایستادن در برابر دسیسه های سردمداران رژیم، دور بودن از اختلافات و اتحاد وهمبستگی ملی است.