دوشنبه

اعدام جوانان اهل سنت به جرم سنی بودن و تبلیغات مذهبی!

جبهه همبستگی ملی اهل سنت ایران
رژیم ولایت فقیه که در سال های اول انقلاب ماسک وحدت و عدم تبعیض میان شیعه و سنی را بر چهره کریه خود داشت و بوق و کرنای وحدت خواهی و اخوت اسلامی آن جهان را کر کرده بود بعد از خاتمه جنگ فرسایشی ایران و عراق، دعوت به رافضی گری شکل محسوسی به خود گرفته و پس از تخریب مسجد جامع شیخ فیض مشهد و شهید ساختن نماز گزاران بی دفاع مسجد جامع زاهدان، تضادها و حقد و کینه سردمداران رژیم رافضی ولایت فقیه نسبت به اهل سنت علنی و برملا گردید هر چند کسانی هم دراین رژیم سعی داشتند تا برنامه 50ساله شیعه سازی درهمان ماسک تقیه باقی به ماند و بر ملا نگردد اما خامنه ای و دار و دسته کینه توز آن به این نتیجه رسیده بودند که دوران تقیه به سرآمده و دعوت به رافضی گری باید شکل علنی به خود بگیرد و روند سنی کشی البته با ترفند های مختلف باید سریعتر انجام گیرد.
اگر قبلا رژيم صفوی منش ولایت فقیه، علما و جوانان سنی را با اتهام های از پیش تعیین شده از قبیل وهابی، اشرار، قاچاقچی وغیره اعدام می کرد تا در ظاهر چهره وحدت خواهی و احترام به حقوق اقلیت ها را حفظ نماید، حال از تشتت و پراکندگی جهان اسلام که آن هم در واقع دسیسه خود این رژیم است، سوء استفاده نموده و تجربه شیطانی چندین ساله خویش را به کارگرفته و با هماهنگی و هم فکری جهان کفر، علما و جوانان فرهیخته اهل سنت را به دور از هر دغدغه ای و به طورعلنی و به نام تبلیغات مذهبی و سنی گری اعدام می نماید تا به زعم واهی خویش روند رافضی گری را تسریع بخشد و ایران را یک پارچه رافضی سازد اما کور خوانده است چون حنای روافض با عملکرد زننده سردمداران این رژیم رنگ باخته است و بسیاری از جوانان شیعه از دروغگویی های شیخ های روافض به تنگ آمده و حتی از اسلام هم روی گردان شده اند تا چه رسد به اینکه به عقاید انحرافی این بی باوران ایمان داشته باشند و علاوه بر آن این اعدام های بی رویه یقینا نتیجه دلخواه ددمنشان رژیم را بدنبال نداشته و نخواهد داشت بلکه برعکس قطره های خون ریخته شده اهل سنت باعث بیداری و آگاهی قشرعظیمی از اهل سنت سراسر جهان اسلام گردیده و تنفر و انزجار از رژیم ولایت فقیه را بدنبال داشته و دارد. (و مکروا و مکرالله والله خیرالماکرین(