سه‌شنبه

ماه مبارک رمضان

فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، ماه قرآن  را به همه مومنین تبریک عرض می نماییم.
خداوند در این ماه مبارک به همه مسلمین توفیق طاعات وعبادات عنایت فرماید وصیام وقیام ما را موردقبول درگاه خویش قراردهد ومسلمانان مظلوم را ازشر ستمگرها نجات دهد.آمین

پنجشنبه

وحدت دلخواسته رژيم ولايت فقيه

جبهه همبستگی ملی اهل سنت ایرانسردمداران رژيم ولايت فقيه بنابه مصلحتي که دراوان انقلاب ديده اند هفته اي رابنام " هفته وحدت ميان شيعه وسني" نام گذاري کرده اند که اين هفته از دوازدهم تا هفدهم ربيع الاول بوده و همه ساله در طي اين هفته مراسم نمايشي هم برگزارمي کنند.
برگزارکنندگان اين مراسم نمايشي در طول دوران حکومتداريشان، باگفتار و کردارنشان داده اند که نه تنها هيچ علاقه اي به وحدت ميان شيعه وسني ندارند بلکه خواهان تنش وتفرقه وکشت و کشتار ميان شيعه وسني هستند که وضعيت پيش آمده درعراق و سوريه و يمن و..، شاهدي بر ادعاي ما و بازتاب دهنده خواسته هاي رژيم ولايت فقيه است.
شرکت کنندگان دراين هفته نام نهاد وحدت را مي توان به سه گروه تقسيم بندي کرد:
1 - مرعوبين از شلاق و شکنجه و زندان رژيم که ناخواسته در اين مراسم نمايشي شرکت مي ورزند و باسر تکان دادن پاي منبر شيخ هايي مثل مکارم شيرازي، حقيقت را فداي مصلحت مي سازند و مي خواهند جان خود واطرافيانشان راحفظ کنند.
2- فريب خوردگان وخفته گان وناآگاهان ازوضعيت پيش آمده درجهان اسلام وجور رفته براهل سنت که بامصاحبه ها واظهارات ديکته شده وانمود مي سازند که در سايه ولايت فقيه باجديت تمام براي رسيدن به "سراب وحدت" تلاش مي ورزند. 
3- عالم نماهاي متملق سني نما که جيفه دنيا آنها را کروکور کرده وهميشه توجيه گر جنايات رژيم درحق اهل سنت بوده وهستند.
اين هرسه گروه که درواقع ستم هاي رفته براهل سنت را ناديده انگاشته وبه آن بي توجه اند، در طي هفته بر طبل توخالي وحدت کوبيده ومي کوبند وبه نداي " هل من ناصر ينصرني في الوحدة " که ازحنجره مکارم ها به نيابت از نايب امام زمان خامنه اي قرائت مي شود، لبيک، لبيک مي گويند وبراي دلخوشي ايشان چند صلواتي غرّاء مي فرستند واز وحدت دلخواسته خامنه اي در جهان اسلام وبه خصوص درايران، پشتيباني واز تلاشهاي وي در راستاي اين کشت و کشتار و وحشت وتفرقه اي که در جهان اسلام به ويژه درسوريه،عراق ويمن، ماعملا شاهد آن بوده وهستيم ونام آن را جلوگيري از گسترش ارهاب، گذاشته اند، سپاس وقدرداني به عمل مي آورند.
هرانسان دانا وآگاه وبينا به امورمسلمانان مي داند که اهل سنت ايران در رژيم رافضي ولايت فقيه نه تنها به حق وحقوق شهروندي خود دست نيافته اند بلکه هرسال محرومترازقبل گرديده ودرتنگناهاي شديدتري قرارگرفته وبر اعدام ها افزوده مي شود، برخورد رژيم به خصوص در سال هاي اخير، باخشونت تر و شديدترشده ودعوت به رافضه گري رسمي وجنبه علني به خودگرفته است، مراسم عزاداري توئم با اهانت وسب ولعن صحابه بوده و ازاهل سنت با تطميع وتهديد وارعاب خواسته مي شود تا همچون رافضي ها درمراسم عزاداري حضرت حسين ودهه فاطميه وو..، شرکت نموده وبه سينه زني بپردازند وباپاي پياده به زيارت حضرت رضا وسايرزيارتهاي ساخته وپرداخته رافضي ها، بروند، بنابراين، واضح است که وحدت خواهي رژيم ولايت فقيه خيال وسرابي بيش نيست وبراي فريب توده هاي ناآگاه ازظلم وستم رفته براهل سنت ايران، وبه منظورخاموش ساختن صداي حق خواهي اهل سنت، هفته اي بنام هفته وحدت نام گذاري کرده اند تا شرکت کنندگان جيره خوار درآن، توجيه گرجنايات رژيم درحق اهل سنت ايران باشند.
هفته نام نهاد وحدت فرصتي است تا سردمداران رژيم بتوانند جنايات وخيانتهاي اعمال شده در حق اهل سنت را اززبان سني نماهايي که دست بسته دراختيار رژيم اند، توجيه نمايند وبه دهن کجي ها واهانت ها وتفرقه اندازي هاوبه کشت وکشتارها وقلع وقمع اهل سنت که نام تکفيري وناصبي ووهابي برآن نهاده اند، رنگ ولعاب وحدتخواهي وخيرخواهانه دهند وباصدورچنداعلاميه وقطعنامه، خواسته هاي ناحق خودرا خواسته جهان اسلام قلمدادنمايند که البته امسال بنابه اينکه سردمداران رژيم (تقيه) مصلحتي را به طورکلي کنارگذاشته اند وعلنابه سني ستيزي وتفرقه روآورده اند، اين هفته نمايشي متفاوت ازسالهاي قبل خواهدبود:
1-صدوريک قطعنامه:
به خاطروضعيت وشرايط پيش آمده درعراق وسوريه ويمن، رژيم ولايت فقيه تلاش وافرخواهد کرد که امسال براين طبل توخالي وحدت بيش ازهرسالي کوبيده شود وقطعنامه ي چندماده اي هم به شرح ذيل صادر ومورد تأييد عالم نماهاي سني نماي پاک باخته جيره خوار وخفته گان دلباخته، قرارگيرد وبا شعار" صحيح است، صحيح است " برآن مهرتأييد کوبيده شود:
1)- جهان اسلام بايد جلوتکفيريهايي را که عليه دولت مردمي ودوست داشتني ومسلمان سوريه به پاخاسته اند، بگيرد واز دولت مسلمان بشاراسدلازم است پشتيباني مالي، تسليحاتي ومردمي شود.
2)- ازدولت مسلمان ودوست وهمسايه باوفاي ما يعني عراق بايد حمايت کامل وهمه جانبه به عمل آيد تا همه تکفيريها ووهابي هايي را که خودرابه دروغ سني مي خوانند، قلع وقمع نمايد.
3)- ازبرادران حوثي ما دريمن بايد حمايت مالي، تسليحاتي ومردمي شود تا سر زمين يمن را به طورکامل دراختياربگيرند واسلام آمريکايي را ازآنجا ريشه کن واسلام ناب ولايتي را پياده سازند.
4)- ازبرادران ما درمناطق شرقي عربستان سعودي به خصوص امثال شيخ نمرها بايد حمايت همه جانبه اي داشته باشيم تا ازآنجا زمينه آزادسازي حرمين شريفين که خواسته ولي فقيه است فراهم گرديده وايشان به اين آرزوي ديرينه خويش نايل آيند وبه اتفاق هم نمازوحدت رابه امامت ايشان درآنجا ادا نماييم.
باصلوات ودعا درحق خامنه اي وباشعار صحيح است، صحيح است اين قطعنامه به پايان خواهد رسيد.
2- ارائه راه کار وحدت عملي ازطرف ولي فقيه:
يکي ازشيخک ها به نمايندگي ازخامنه اي، راه کار وحدت عملي ميان شيعه وسني را که براساس خواسته خامنه اي تدوين گرديده وکاملا کارشناسي شده است، طي چندماده اعلام داشته وازخفته گان اين نمايش خواهد خواست تا بيدارشده وباصلواتهاي غراء آن راموردتأييد قرارداده و وحدت شکنان راباشعارهاي کوبنده خويش مأيوس سازند:
1)-لازم است اهل سنت به منظورنشان دادن وحدت عملي واعتقاد راسخ خويش به ولايت فقيه درمراسم راه پيمايي روزبيعت وتعيين امامت يعني روزغديرخم ومراسم عزاداري دهه محرم ودهه فاطميه وو..، شرکت وسينه زني نمايند.
2)- ازبرااادران اهل سنت خود مي خواهيم تا ازسخنرانيهايي که باعث جريحه دارشدن اعتقادات جهان تشيع شده وخط قرمزآن محسوب مي شود ازقبيل بيان فضايل صحابه به خصوص ابوبکر، عمر، عثمان، معاويه، عايشه، حفصه، زبيروطلحه، جدا خود داري ورزند.
3)- اهل سنت درمنابر ودرحلقه هاي تدريس بايد از بدگويي بزرگان وقهرمانان وخدمت گزاران راستين مذهب تشيع ازقبيل جناب ابولؤلؤ که قبرشان زيارتگاه وفيض بخش تشنگان راه ايشان است وهمچنين جناب مختارثقفي وعمروبن جرموز وو..، جداپرهيزکنند.
4) – براي نشان دادن روحيه وحدت طلبي، برااادران سني ما بايد ازنام گزاري نام هايي همچون ابوبکر، عمر،عثمان، عايشه، حفصه، وو..، که باعث تحريک وجريحه دارشدن احساسات پاک وبي آلايش پيروان صديق جهان اسلام مي گردد، خود داري ورزند.
5)- براي جلوگيري ازافراط گرايي واختلاف، مدارس ديني اهل سنت بايد مستقيما زيرنظرنماينده رهبري اداره وطلاب ومدرسين حوزه ها وکتب درسي، گزينش شوند.
6)- براي تحکيم هرچه بيشتروحدت لازم است اهل سنت درکتب احاديث خويش بازبيني به عمل آورند وبخش هايي راکه ناسازگاربانظام ولايت هستند، حذف وکتاب هايي ازقبيل الغدير وبحارالانوار ومرويات ائمه معصومين را جايگزين آنها سازند.
7)- مصلحت واتحاد ميان مسلمانان ايجاب مي کند که ازساخت وسازمدارس ومساجد وهابي هاکه خود را سني مي خوانند و از ولايت پيروي نمي کنند جلوگيري به عمل آيد.
3- اطاعت ازاولوالامر:
درپايان اين مراسم نمايشي، يکي ازعالم نماهاي سني نما به منظورخودي نشان دادن به نمايندگي ازاين قشربي خبروخفته، بلند شده وبيانيه اي به شرح زير قرائت خواهد کرد:
1)- ما علماي روشنفکراهل سنت با استناد به اطاعت از(اولوالامر) ازفرامين مرجع عالي قدرورهبرمعظم خود درهمه زمينه ها اطاعت وپيروي مي کنيم. 
2)- ازتخريب مساجد ومدارس ديني وحدت شکن وقلع وقمع طلاب اين مدارس مضروحدت، کاملاحمايت وپشتيباني مي کنيم وازاقدامات براداران سپاه رضايت خاطرداريم ودراين مورد تنها خواسته ما عاجزانه ازبرادرانمان اين است که قبل ازتخريب مارااطلاع دهند تا اذهان عامه را آماده پذيراي تخريب نماييم ومبلغين وحدت شکن راشناسايي وبه برادران معرفي کنيم.
3)- ما علماي اهل سنت براي تحکيم وحدت خودراموظف مي دانيم تازمينه تبليغ مروجين مذهبي حوزيه علميه قم رادرمناطق خويش فراهم سازيم ومردم را تشويق به استقبال ازبرادرانمان نماييم.
4)- ما ازاقدامات خيرخواهانه ووحدت طلبانه سرداردليرما قاسم سليماني درعراق وسوريه وازاعلاميه ي ايشان که فرموده بودند: " پرچم سرخ حسيني رابرپرده کعبه خواهند دوخت " حمايت مي کنيم.
5)- از زحمات بي دريغ مقام معظم رهبري درراستاي وحدت جهان اسلام تشکروقدرداني نموده وازاين وحدتي که ميان شيعه وسني درسايه عدالت ايشان به خصوص درايران، عراق، سوريه ويمن، فراهم گرديده، کاملا راضي وخشنوديم وبراي ايشان دعاي طول عمر با برکت و توفيق بيشترخدمت، مي نماييم.

سه‌شنبه

آیا مسلمانان تروریست اند؟

جبهه همبستگی ملی اهل سنت ایران

مسلمانها تروریست نیستند چون اسلام دین رأفت و گذشت است در بیشتر جاها که قیام های مسلحانه وجود دارد اگر به پیش زمینه این قیام ها دقت شود خواهیم دید که ظلم و تعدی و خشونت حکومتگران باعث گردیده تا عده ای به قیام مسلحانه روآورند، این رژیم های منافق پیشه مسلمان نما همچون رژیم ولایت فقیه و رژیم دست نشانده آن در عراق بودند که منطقه را دچار آشوب کردند و هزاران سنی بی گناه را به بهانه های مختلف کشتند و مساجد را ویران کردند و از رژیم جنایتکار اسد پشتیبانی کردند تا بیش از دویست هزار نفر را قتل عام کند.
این همه کشت و کشتار و تجاوز که توسط این رژیم ها اتفاق افتاده اگر جنایت نیست پس چیست؟
اگراین رژیم ها(رژیم ولایت فقیه، رژیم کنونی عراق و رژیم اسد) تروریست نیستند و تروریسم را ترویج نمی دهند چون تحت نام یک حکومت جنایت می کنند و نام شیعه را با خود یدک می کشند پس مشکل جامعه جهانی کفر با تروریست نیست و این فقط یک بهانه است چون این هر سه کشور جنایت پیشه و مروج ترور و وحشت با کفر همنوا گردیده است لذا مشکل با اهل سنت است و گویا همه به این نتیجه رسیده اند که باید سنی ها از بین بروند تا زمینه جولان دادن رژیم ولایت فقیه بیشتر از پیش فراهم گردد و تاریخ صفویها که اروپا را از دست عثمانیها نجات دادند این بار توسط خلف آنها رژیم ولایت فقیه تکرار گردد.

چهارشنبه

خشونت چه کسی محکوم است؟


 خشونت و جنایت در هر حال محکوم است ولی این قضاوت شما در حق حکومتگران هم صدق می کند یا اینکه فقط مردمان مظلوم به تنگ آمده را در بر می گیرد؟ آیا حکومتگران رژیم ولایت فقیه منطق گفتمان دارند؟ و این گفتمانهایی که شما درپی آن هستید تا به حال نتیجه ای هم داده است؟یا اینکه دستان شمارا بریده اند و بعد از بریدن پانسمان کرده اند تا از آنان برای این کار تشکرنمایید؟! و شما به همین پانسمان کردن خوشحالید و بر خود لازم می دانید که از قصاب ها تشکر نمایید و مردم را به آن تشویق هم می کنید؟
 بیش ازسی سال است که حقوق ملت پایمال گردیده وازحقوق شهروندی خویش محروم و از تبعیض رنج می برد لیکن هنوزهم شما می خواهید که از طرق قانونی پیگری و به حق و حقوق خود دست یابید!
 از کدام قانون و منطق حرف می زنید؟ اصولا و درعمل این رژیم برای شما حقی قایل نیست که آن را پیگیری و به آن دست یابید، همه روزه با بهانه های مختلف جوانان و سایراقشارملت را به سلاخ خانه ها می برند، اعدام وشکنجه می کنند، به مقدسات دینی اهانت روا می دارند، بیت المال ملت را برای روافض گرایی حیف ومیل می کنند، بیش از پنجاه درصد طرح پنجاه ساله خود را در مناطق سنی نشین به اجرا گذاشته اند بازهم شما به جای محکوم کردن این همه جور و جفای رفته بر ملت که خود شما هم یقینا شاهد آن بوده و هستید، دم ازقانون می زنید و بخاطرخوشحال نگه داشتن سردمداران جنایتکار، لبه تیزسلاح خود را به جانب کسانی گرفته اید که برای دفاع از خود و ناموس و هویتشان مجبور به عکس العمل در برابرجنایتکاران گردیده اند! فاعتبروا یا اولی الابصار

سه‌شنبه

بیا باهم باشیم


جبهه همبستگی ملی اهل سنت ایرانبیا باهم باشیم نه درپی دشمنی باهم
بیا تا دست در دست هم نهیم و علیه جور وتبعیض همه جانبه رژیم ستم گستر ولایت فقیه بپاخیزیم نه اینکه خودمان را به بیدادگران بسپاریم و بوغ و کرنای آنان باشیم.
بیا تا صدای هم باشیم و مرحمی بر زخمهای یکدیگر نه اینکه شمشیر برهنه دشمنان دین، عقیده وهویت خودمان باشیم و تیشه بر ریشه خود زنیم.
بیا تا صدا و فریادرس مظلومان باشیم نه توجیه گر بیدادهای ظالمان.
بیا تا با کمک همدیگر آب را ازآسیاب رژیم بیدادگر بگردانیم نه اینکه آب درآسیاب بیداد و خون خوارآن ریزیم.
بیا تا به خود آییم و بیش از این گول ریاکاری ریاکاران متدین نما و وعده های دروغین آنان را نخوریم و دست از توصیف وستایش برداریم و روبند تزویر و ریا را ازچهره کریه صفوی پیشه های منافق صفت برداریم.
به جای خدمت کردن برای این انسان های حقیر و پستی که عظمت خودشان را در تحقیر و ذلیل کردن ما می بینند.
بیاتا به این همه ذلت و خواری یکباره خاتمه دهیم و خدمت گزارخودمان باشیم نه غلام حلقه بگوش آنان.
به جای هرس کردن شاخه های خشکیده این نظام، بیا تا درخت پوسیده این نظام ستمگر را از ریشه برکنیم.
به جای آبیاری علف های هرزی که در زمین های متعلق به ما کاشته شده اند وعرصه زندگی را بر ما تنگ و تنگترکرده اند، بیاتا این علف های هرز را دور اندازیم و برای همیشه از شر آنها راحت شویم.
به جای ناله کردن و چشم انتظار نشستن به اینکه کسی ما را از بند رژیم رها سازد، بیاتاخودمان بندها وغل و زنجیرهای ددمنشان رابگسلانیم.
به جای نظاره گر این همه ظلم و بیداد و شاهد بودن عزیزانمان که همه روزه مظلومانه بر چوبه های دار آویخته می شوند و به جای مشت کوبیدن برسریکدیگر، بیا تا با مشت های گره کرده بر سرعاملان این همه کشت و کشتاربکوبیم.
به جای گفتن اینکه یکدست صدا ندارد بیا تامن و تو دست در دست هم نهیم و ما شویم.
بیا وخودت قضاوت کن و برای خودت فکر کن که از این رژیم ستمگر چه امیدی می توانی داشته باشی و به چوبه های داری فکر کن که همه روزه جوانان مظلوم وبی گناهی را بر آن می بینی و به عربده ها و هوراهایی بیندیش که دشمنانت در پای چوبه های دار می کشند، پس از کناراین همه جور و ستم رفته بر خودت و بر هم نوعانت بی تفاوت نگذر و برای نجات از آن چاره جویی کن؛ چون همه چیزوابسته به خودتوست:
تن دادن به خفت وذلت در سایه شوم ولایت فقیه و یا در پی تغییر بودن و آزاد زندگی کردن ( ان الله لایغیرمابقوم حتی یغیروا ما بانفسهم)
این را باور و یقین داشته باش که اگر ما برای دفاع از شرف و ناموس خودمان بپاخیزیم یقینا پیروزی از آن ماست چون خدا باماست.

پنجشنبه

پیام جبهه همبستگی ملی اهلسنت در رابطه با شهادت مولوی عبدالروف ریگی


جبهه همبستگی ملی اهل سنت ایران
انا لله وانا الیه راجعون
شب پنجشنبه:28/08/2014 برابربا 06/06/1393 مولوی عبدالرؤف ریگی رهبرجیش النصر ایران توسط دژخیمان رژیم رافضی ولایت فقیه ترورگردید وبه درجه رفیع شهادت نایل آمد.
روحش شاد ویادش برای همیشه گرامی وراهش مستدام باد.
سردمداران منافق صفت رژیم خونخوارولایت فقیه که بالفطره جانی هستند وبا انجام جنایت وترور واعدام وشنکجه حق خواهان تا به حال توانسته اند بر اریکه قدرت باقی بمانند هراز چند گاهی اقدام به ترور یکی از رهبران مقاومت اهل سنت ایران می کنند تا به زعم واهی خودشان روحیه مقاومت اهل سنت را در برابر سنی ستیزی وتبعیض، ضعیف وضعیفترسازند اما کورخوانده اند مسلما این جنایت ها و ترورها نه تنها اهل سنت ایران را که برای حفظ هویت و عقیده و ناموسشان مجبور به مقاومت در برابر صفوی ها گردانده است، وادار به عقب نشینی نخواهدکرد بلکه باعث خواهدشد تا اهل سنت منسجمتراز پیش به مقاومت خود در برابر رافضی های صفوی منش ادامه دهند و انتقام این همه ظلم و ستم رفته براهل سنت را ازخون آشامان سبایی مسلک بگیرند. 
هر چند ما یکی از دلاورمردان اهل سنت ایران را از دست دادیم اما به برکت جهاد و مقاومت در برابرسبایی مسلک ها که به یاری خدا ادامه خواهد داشت، رژیم ددمنش ولایت فقیه هرگز به اهداف شیطانی خود نخواهد رسید و موفق نخواهد شد رافضی گری و سبایی مسلکی را در مناطق سنی نشین به خصوص بلوچستان گسترش دهد و سردمداران رژیم این آرزو را بگورخواهندبرد. (وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون)

یکشنبه

پیام به مناسبت عید سعید فطر

جبهه همبستگی ملی اهل سنت ایران
عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت
صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت

ماه رمضان را پشت سر می گذاریم پروردگار را سپاس می گوییم که عید را درک کردیم و اندوهگین که ماه پر خیر و برکت رمضان ماه رحمت، مغفرت و آزادی از جهنم را پشت سر گذاشتیم. فرا رسیدن عید سعید فطر را به شما مومنان گرامی تبریک عرض می نماییم امیدواریم که از فضیلت های این ماه عزیز بهره لازم را برده باشید.
حوادث جاری در جهان اسلام چنان فجیع و دردناک است که اندوه و غم آن را نمی‌توان بیان کرد. قساوت و بی رحمی روافض ولایت فقیه و دشمنان اسلام در فلسطین، عراق، سوریه، میانمار، مصر، لیبی حتی ایران به حدی است که شادی عید را بر یک مومن سخت می گرداند و آن را مبدل به رنج و درد می کند بدون تردید رژیم ولایت فقیه به عنوان مهمترین خطر فراروی جهان اسلام با نسل کشی و جنایات سازمان یافته اش در سوریه و با آواره کردن مردم مظلوم عراق از بی رحمترین رژیم های تاریخ خواهد بود.
مسلمانان و ملت ایران! نباید اجازه دهند ولایت سالاران رافضی بیش از این بر گرده ی مردم و مسلمانان سوار شوند. و برای نابودی این رژیم، با اتحاد وهمبستگی ملت و با آگاهی از ترفند های دشمن اهداف خود را دنبال کنند.

دوشنبه

اعدام جوانان اهل سنت به جرم سنی بودن و تبلیغات مذهبی!

جبهه همبستگی ملی اهل سنت ایران
رژیم ولایت فقیه که در سال های اول انقلاب ماسک وحدت و عدم تبعیض میان شیعه و سنی را بر چهره کریه خود داشت و بوق و کرنای وحدت خواهی و اخوت اسلامی آن جهان را کر کرده بود بعد از خاتمه جنگ فرسایشی ایران و عراق، دعوت به رافضی گری شکل محسوسی به خود گرفته و پس از تخریب مسجد جامع شیخ فیض مشهد و شهید ساختن نماز گزاران بی دفاع مسجد جامع زاهدان، تضادها و حقد و کینه سردمداران رژیم رافضی ولایت فقیه نسبت به اهل سنت علنی و برملا گردید هر چند کسانی هم دراین رژیم سعی داشتند تا برنامه 50ساله شیعه سازی درهمان ماسک تقیه باقی به ماند و بر ملا نگردد اما خامنه ای و دار و دسته کینه توز آن به این نتیجه رسیده بودند که دوران تقیه به سرآمده و دعوت به رافضی گری باید شکل علنی به خود بگیرد و روند سنی کشی البته با ترفند های مختلف باید سریعتر انجام گیرد.
اگر قبلا رژيم صفوی منش ولایت فقیه، علما و جوانان سنی را با اتهام های از پیش تعیین شده از قبیل وهابی، اشرار، قاچاقچی وغیره اعدام می کرد تا در ظاهر چهره وحدت خواهی و احترام به حقوق اقلیت ها را حفظ نماید، حال از تشتت و پراکندگی جهان اسلام که آن هم در واقع دسیسه خود این رژیم است، سوء استفاده نموده و تجربه شیطانی چندین ساله خویش را به کارگرفته و با هماهنگی و هم فکری جهان کفر، علما و جوانان فرهیخته اهل سنت را به دور از هر دغدغه ای و به طورعلنی و به نام تبلیغات مذهبی و سنی گری اعدام می نماید تا به زعم واهی خویش روند رافضی گری را تسریع بخشد و ایران را یک پارچه رافضی سازد اما کور خوانده است چون حنای روافض با عملکرد زننده سردمداران این رژیم رنگ باخته است و بسیاری از جوانان شیعه از دروغگویی های شیخ های روافض به تنگ آمده و حتی از اسلام هم روی گردان شده اند تا چه رسد به اینکه به عقاید انحرافی این بی باوران ایمان داشته باشند و علاوه بر آن این اعدام های بی رویه یقینا نتیجه دلخواه ددمنشان رژیم را بدنبال نداشته و نخواهد داشت بلکه برعکس قطره های خون ریخته شده اهل سنت باعث بیداری و آگاهی قشرعظیمی از اهل سنت سراسر جهان اسلام گردیده و تنفر و انزجار از رژیم ولایت فقیه را بدنبال داشته و دارد. (و مکروا و مکرالله والله خیرالماکرین(

جمعه

دروغگوتر ودغلکارتر از احمدی نژاد

جبهه همبستگی ملی اهل سنت ایران
شاید هنوز باورتان نشود که روحانی کسی که بیشترین آراء را از اهل سنت بدست آورده است در دوران کوتاه ریاست جمهوری شوم خودش تا به حال اگر نسبت به دوران طولانی خونباردیگران مقایسه شود، بیشترین ضربه را به اهل سنت زده است.
این به اصطلاح "دولت تدبیر و امید"که در واقع و در عمل دولت تخریب و جنایت و تبدیل هویت است درحقیقت دغلکارتر و جنایت کار تر از دولت احمدی نژاد است این آقا با کمال بی حیایی در طی سفرخود به بلوچستان در میان مردمانی که تبعیض را همه روزه لمس و شاهد آن هستند و از این همه جور و جفا رنج می برند می گوید:" در ایران ما شهروند درجه دو نداریم"؟!
اهل سنت که عملا و به طور آشکار به حاشیه رانده شده اند و هیچگونه اختیاری در تعیین سرنوشت خودشان ندارند و حق کاندید شدن در پست های کلیدی را به صورت قانونی ندارند و از به دست آوردن پست های مادون هم عملامحروم هستند بنابر این اگر شهروند درجه دو و.. نیستند پس چه هستند؟
ما اهل سنت چون به اسلام و قرآن و دین و به مقدسات باورکامل داریم وقتی که کسی دم از اسلام و قرآن و عدالت و مساوات می زند فکر می کنیم راست می گوید و زود گول می خوریم، مشکل در این است که ما در طی این همه سال ها که از ناحیه رژیم ولایت فقیه عملا بر ما جفا رفته است، همه ی عملکردهای سردمداران رژیم جور و جفای ولایت فقیه را نادیده گرفته و می گیریم و به امید نفس کشیدن و بهتر شدن فریب وعده های تو خالی و دروغین بی باورانی مثل روحانی را خورده و می خوریم غافل از آنکه کلیت نظام ولایت فقیه برای شهروند سنی حقی قایل نیست و تنها بنابه مصلحت نظام مهره ها و کلاه ها عوض می شوند و رنگ دلخواه نظام به صورت سازمان یافته به خود می گیرند و وعده های دروغینی مصلحتا برای کشاندن مردم به پای صندوق های رأی، می دهند و بس. 
و این دور ادامه دارد هر چند شگردها و رنگها تغییرخواهد یافت و تنها چیزی که یقینا در این نظام تغییر نخواهدکرد برخورداری اهل سنت از حقوق حقه شهروندی است که همچون سایه باید دنبال آن به دوند و هرگز هم تا این نظام باقیست به آن دست نخواهند یافت.

دوشنبه

هدیه روحانی به اهل سنت ایران

جبهه همبستگی ملی اهل سنت ایران
آقای روحانی که درآستانه انتخابات کذایی همچون اسلاف خویش وعده هایی به اهل سنت داده بود و از این طریق اهل سنت را به امید اینکه از وضعیت کنونی و خفقان روزافزون ولایت سالاران نجات یابند، به پای صندوقهای ر‌أی کشاند، با اعدام جوانان اهل سنت که درتاریخ 26/10/2013 توسط دژخیمان رژیم جور و فساد ولایت فقیه اعدام گردیدند و با روند تغییر ساختار جمعیتی، هدیه ای به اهل سنت داد که هرگز انتظار آن را نداشتند این هدیه و پیشکش حکومت روحانی به اهل سنت در ابتدای کاری حکومتی است که با لبخند به میدان آمده تا از این طریق به قلع و قمع اهل سنت بپردازد که هم بر جور وجفای ولایت سالاران کما فی السابق بیفزاید وهم دل از ته کنده ی غافلان و ساده اندیشان را با وعده های توخالی و دروغین خویش خوش نگه دارد.

چهارشنبه

تسلیت به خانواده های مظلوم ستمدیده

جبهه همبستگی ملی اهل سنت ایران
  جبهه همبستگی ملی اهلسنت به ملت ایران و به خصوص اهل سنت ستمدیده وهمه خانواده های مظلومی که قربانی حقد وکینه وعداوت ولایت سالاران سبایی مسلک گردیده وعزیزانشان را در این رژیم جور و فساد ولایت فقیه از دست داده اند، تسلیت می گوید.
به مادران داغدیده وبه طورخاص مادرانی که درتاریخ 26/10/2013 جگر پاره ها یشان قربانی عداوت و انتقام دژخیمان رژیم سراپا کینه ولایت فقیه گردیدند تسلیت می گوید و از خداوند منتقم صبر و پایداری برای خانواده های داغدیده خواستاراست.

امیدواریم که خداوند توانا به برکت خون این عزیزان و تلاش بی وقفه مبارزان جان بر کف اهل سنت، طومار رژیم کینه توز ولایت فقیه را هرچه زودتر برچیند و دنیا را از شر آن آسوده خاطر بدارد. آمین

سه‌شنبه

عیدالاضحی بر همه مسلمانان مبارک باد


بسم الله  والحمد لله ، والصلاة و السلام علی من لا نبیّ بعده

یکشنبه

پیام تسلیت شهادت حاجی نعمت الله شه بخش

جبهه همبستگی ملی اهل سنت ایرانشهادت حاجی نعمت الله شه بخش رابه خانواده آن شهید و سایر دوستان وهم سنگران تسلیت می گوییم.( انالله وانا الیه راجعون)
مزدوران رژیم ولایت فقیه این بار با لباس راه زنان ( که حقیقت گویایی از ماهیت رژیم ولایت فقیه است ) درتاریخ ۲۰/۰۹/۲۰۱۳ به کمین یکی ازمجاهدین اهل سنت ایران نشستند  و او را هدف قرار داده و به شهادت رساندند.
  شهید حاجی نعمت الله با بیش از دو دهه سابقه مبارزه علیه رژیم از معدود کسانی بود که سر تسلیم جلوی رژیم خونخوار و بی دین ولایت فقیه خم نکرد و  سنبل مبارزه علیه بی داد ولایت فقیه بود.
او کسی بود که سپاهیان و مزدوران رژیم از اسمش لرزه بر اندام می شدند و روحیه شان را می باختند سر انجام این مبارز نستوه به آرزوی خود رسید و جام شهادت را نوشید.
رژیم ولایت فقیه گمان میکند با ترور و حذف فیزیکی رزمندگان می تواند در اراده ی آنها خللی وارد کند اما غافل از آن است که با شهادت درخت اسلام آبیاری گشته و یک قدم به هدف نزدیکتر می شوند مجاهدین هیچ وقت عقب نشینی نکرده و تا سرنگونی حکومت فاشیستی ولایت فقیه به راهشان ادامه خواهند داد ان شاءالله.
بار دیگر شهادت این عزیز را به همه هم میهنان و مسلمانان تسلیت عرض نموده و از بارگاه ایزد متعال علو درجات را برای آن شهید بزرگوار خواستاریم.
روحش شاد و یادش گرامی باد.

پنجشنبه

تسلیت به همه مبارزین استبدادستیز

  شهادت شهید مولوی محمد قلندرزهی معروف به مولوی اسماعیل را به خانواده آن شهید و مبارزین استبدادستیز به خصوص مبارزین جان برکف اهل سنت ایران تسلیت میگوییم.شهید مولوی محمد قلندرزهی یکی از مبارزین خستگی ناپذیر و ظلم ستیزی بود که علیه استبداد رژیم خون آشام ولایت فقیه به مبارزه برخواسته ویکی از کادرهای سابق حزب الفرقان اهل سنت ایران بود و ازهمان اوان نوجوانی درپی احقاق حقوق پایمال شده اهل سنت برآمده و با استعداد ویژه ای که خداوند به او داده بود موفق شد تا در دوران فعالیت های مبارزاتی خود ریا کاری ها و ظلم ها و تزویر های رژیم جور و جفای ولایت فقیه را برملا سازد و جوانان اهل سنت را به قیام وحق خواهی وادارد.
رژیم سبایی مسلک و صفوی منش ولایت فقیه که هرگزتاب تحمل حق خواهی ها را نداشته و ندارد این بار نیز شهیدی بر شهیدان والاگهر اهل سنت افزود و مزدواران و جیره خواران آن مولوی محمد قلندرزهی را روز پنجشنبه 19/09/2013 در پاکستان به شهادت رساندند (انا لله وانا الیه راجعون) روحش شاد ویادش برای همیشه گرامی باد...
این اولین و شاید هم چندمین شهیدیست از اهل سنت ایران که در دولت آقای روحانی و به اصطلاح اصلاح طلبان به شهادت می رسد در حالی که بیشترین آراء را آقای روحانی از مناطق سنی نشین بدست آورده بود.!جای تعجب است که با وجود این همه جور و جنایتی که اهل سنت از این رژیم خون آشام دیده و می بینند باز هم فریب لفاظی ها و ریاکاریهای تفاله های سبایی را می خورند و برای ر‌‌أی دادن به این قشر فرصت طلب دروغگوی سینه چاک می کنند و به امید آنکه شاید از وضعیت موجود رهایی یابند به پای صندوق های از پیش مشخص شده می روند!شهادت این عزیز درحالی است که بنابه خبرهای رسیده چند وقت قبل آقای روحانی ازعلمای اهل سنت ایران خواسته بوده تا نخبگان اهل سنت رابه دولت وی معرفی نمایند تا در وقت ضرورت ازآنان کارگرفته شود ؟!حتما منظورشان این بوده که به بینند چه کسانی از لیست سربازان گمنام امام زمان جامانده اند تا حسابشان را در وقت نیاز برسند واین سربازان مزدور بی کارنباشند.

 
 

شنبه

افترایی از جنس افک


آخوندی مرجف و دروغ پرداز از تبار ابن سلول؛ سرکرده منافقان شایعه پراکن که حادثه افک را رقم زد، شایعه و افترایی از جنس همان افک را در جامعه منتشر کرد.

این آخوند که طوماری بلند و بالا از دروغ های کوچک و بزرگ را در پرونده سیاه خویش دارد، این بار یکی از نجیب ترین و عفیف ترین اقوام ایرانی را نشانه گرفته و آنان را متهم به بزهکاری کرده است، نمی دانم که بلوچ ها چه هیزم تری به وی فروخته اند که اینگونه می خواهد خود را با چنین شایعه پراکنی هایی، تسکین دهد، غافل از اینکه آب دریا از دهان سگ نجس نمی شود.

حقا که دروغ پردازی سرآغاز فسق و فجور است. همانگونه که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرموند: "وان الكذب يهدي الى الفجور وان الفجور يهدي الي النار ولا يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا" (بخاری شماره 6094)

(دروغ انسان را به فجور و فجور به جهنم می رساند و شخص آنقدر دروغ می گوید که نزد الله به نام دروغ پرداز ثبت می گردد.)

چه فجوری فراتر از قذف و تهمت به زنان پاکدامن، مگر این آخوند باور ندارد که الله متعال فرموده است: " إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ " (نور 23)

قطعا کسانی که به زنان مومن و پاکدامن و بی خبر از بزهکاری تهمت بندند در دنیا و آخرت ملعون هستند و عذابی دردناک خواهند داشت.

اکنون این آخوند بار دیگر بجای عذرخواهی می گوید که من تنها نبوده ام که چنین حرفی زده ام فلان سایت ها هم این را گفته اند؟!عذری بدتر از گناه!

واقعا جای بسی تاسف و شگفتی است که آخوندی که خود را آیت الهی می داند، با انسان هایی که خود آن ها را گمراه و منحرف می خواند، همصدا و همرکاب شود، شاید آن ها به هیچ دین و آیین پایبند نباشند اما تو را شاگردانت آیت الهی می خوانند! مگر نشنیده ای که الله متعال می فرماید: " وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَك بِهِ عِلْمٌ إنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَر وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا" (اسراء 36)

چیزی را که به آن آگاه نیستی، دنبال مکن بی گمان، گوش و چشم و قلب، همگی بازخواست خواهند شد.

و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: "كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ" (صحیح مسلم شماره 5)

برای دروغ گویی مرد همین بس که هر چه را شنیده، نقل کند.

و علی رضی الله عنه می فرماید: "الباطل ان تقول سمعت" (نهج البلاغه کلام 141)

آری! چنین انگی به هیچ وجه به قوم بلوچ و اهل سنت ایران نمی چسبد.

نمی دانم که این دست پروردگان حوزوی چه عداوتی با سیستانی هایی دارن که با آنان هم کیش اند، چندی قبل حجت الاسلام ... که نامزد ریاست جمهوری بود با تمسخر و در تبلیغات انتخاباتی اش گفت: هر چه شربت سرما خوردگی به سیستان می فرستادیم کفایت نمی کرد، بعدها متوجه شدیم که سیستانی ها از آن به عنوان خورش غذا استفاده می کنند و امروز این آخوند قبل از بلوچ ها از سیستانی ها نام می برد و چنین اهانتی را نثار جانشان می کند، آیا ملت سیستان این سخنان را اهانتی به کرامت خود نمی داند؟ و یا مجبور است بنابه مصالحی هر چه از مراجع دینی خود می شنود، تحمل کند.

آقای قزوینی! فراموش مکن جهاد نکاحی که از آن سخن می گویی بستر مناسب آن در مذهب تشیع است که به پیروان خویش اجازه می دهد که نهانگاه مملوکه های خود را به دوستان و آشنایان برای کامجویی عاریت بدهند. و از زبان ابوعبدالله علیه السلام جعل کرده اند که چنین کاری اشکال ندارد. (استبصار طوسی 3/138)

خواستگاه چنین جهادی، مذهبی است که جهاد متعه و کامجویی را برای پیروانش نه تنها مباح بلکه موجب نجات و رهایی از جهنم و هم پایه بودن با ائمه و رسول الله صلی الله علیه و سلم می داند.

مذهبی که می گوید: هرگاه زن و مردی که از هم متعه و کام جسته اند، غسل کنند از هر قطره آبی هفتاد فرشته آفریده می شود و تا روز قیامت برایشان استغفار و کسانی را که متعه نکنند، نفرین می کنند. (وسائل 21/16)

مذهبی که پیروانش اعم از دختران باکره و زنان بیوه و حتی شوهردار مجاز هستند که برای یک یا دو ساعت عقد کامجویی بخوانند و برای تقرب، خود را در اختیار مردان قرار دهند و فراتر از این توافق و تبانی برای یک بار جهیدن و کام جستن از زن اشکالی ندارد، می گویند: مردی از ابوعبدالله علیه السلام پرسید: می شود مردی یک زن را برای یک بار جهیدن ازدواج! کند؟ ایشان فرمود: اشکالی ندارد اما به محض اتمام کار روی خویش را برگرداند و دیگر به وی نگاه نکند. (کافی 5/460 باب مایجوز من الاجل)

براستی عفتی که از عمل نمودن به چنین روایاتی عاید پیروان مراجع می شود جای بسی افتخار و مباهات دارد!

آری اگر جهاد نکاحی باشد پیروان چنین مذهبی و چنین اعتقادی به آن سزاوارترند.
نویسنده:ابوحماد بلوچ

اتحاد و انسجام یگانه راه نجات از یوغ ولایت فقیه

چرا همه روزه عرصه زندگی بر ما تنگ و تنگتر میگردد، چرا جوانان ما و رهبران دینی ما بدار آویخته می شوند و حتی به خانواده ها و دوستان آنان با شفافیت علت دار آویختن آنان بازگو نمی شود بلکه هر کدام با یک جرم ساختگی و بی پایه بدار آویخته می شوند تا به زعم حکومتگران پایه های حکومت جور و فساد ولایت فقیه مستحکم تر گردد، چرا از بدو حکومت ولایت فقیه تا به حال درانتخابات های نمایشی ما را فریب داده اند و از ملت ما استفاده ابزاری شده و با ترفند های مختلف ما را بپای صندوق های رأی کشانده اند تا سیاهی لشکر باشیم و بس! و بسیاری از ما بدون آنکه به خواهیم یا خبرداشته باشیم با بوغ و کرنا در خدمت اهداف شوم رژیم قرار گرفته ایم، چرا با گذشت بیش از سه دهه حکومت جور و فساد و چشم دید این همه ستمی که از ناحیه حکومتگران بر ما رفته است بازهم فریب وعده های دروغین رژیم را می خوریم و دل به این ستمگران می بندیم و فکر می کنیم با سرکارآمدن فلان اصلاح طلب وضع ما بهترخواهد شد و نفسی خواهیم کشید، چراغافل از حق و حقوق خود هستیم و به این باور نرسیده ایم که با جابه جایی مهره های نظام تبعیض ها و ستم های اعمال شده در حق ما جبران نخواهد شد که هیچ بلکه از آنها کاسته هم نخواهد شد و تنها شیوه جور و تبعیض و قلع و قمع ممکن است تغییر یابد و بس ؟
این نظام دراساس هیچ نوع حق وحقوقی برای اهل سنت قایل نیست پس دل بستن به اینکه با تعویض مهره های نظام وضع اسف بار کنونی ما تغییر خواهد یافت و ما به عنوان یک ملت به حق و حقوق خود دست خواهیم یافت، خیال و سرابی بیش نیست.
بیاییم به خود آییم ودنبال راه چاره برای نجات خویش و نسلهای آینده خود باشیم.
 یگانه راه نجات از این ستمگران:

اتحاد وانسجام ملت و فرار نکردن از زیر بارمسئولیت و آگاهانه قربانی دادن است و یقینا اگر ما مسئولیت پذیرباشیم و با آگاهی از ترفند های دشمن اهداف خود را دنبال کنیم پیروزی از آن ماست چرا که حق پیروز است و باطل رفتنی است.