سه‌شنبه

آیا مسلمانان تروریست اند؟

جبهه همبستگی ملی اهل سنت ایران

مسلمانها تروریست نیستند چون اسلام دین رأفت و گذشت است در بیشتر جاها که قیام های مسلحانه وجود دارد اگر به پیش زمینه این قیام ها دقت شود خواهیم دید که ظلم و تعدی و خشونت حکومتگران باعث گردیده تا عده ای به قیام مسلحانه روآورند، این رژیم های منافق پیشه مسلمان نما همچون رژیم ولایت فقیه و رژیم دست نشانده آن در عراق بودند که منطقه را دچار آشوب کردند و هزاران سنی بی گناه را به بهانه های مختلف کشتند و مساجد را ویران کردند و از رژیم جنایتکار اسد پشتیبانی کردند تا بیش از دویست هزار نفر را قتل عام کند.
این همه کشت و کشتار و تجاوز که توسط این رژیم ها اتفاق افتاده اگر جنایت نیست پس چیست؟
اگراین رژیم ها(رژیم ولایت فقیه، رژیم کنونی عراق و رژیم اسد) تروریست نیستند و تروریسم را ترویج نمی دهند چون تحت نام یک حکومت جنایت می کنند و نام شیعه را با خود یدک می کشند پس مشکل جامعه جهانی کفر با تروریست نیست و این فقط یک بهانه است چون این هر سه کشور جنایت پیشه و مروج ترور و وحشت با کفر همنوا گردیده است لذا مشکل با اهل سنت است و گویا همه به این نتیجه رسیده اند که باید سنی ها از بین بروند تا زمینه جولان دادن رژیم ولایت فقیه بیشتر از پیش فراهم گردد و تاریخ صفویها که اروپا را از دست عثمانیها نجات دادند این بار توسط خلف آنها رژیم ولایت فقیه تکرار گردد.