بی اتحادی مسلمانان و آتش افروزی رژیم ولایت فقیه ايران
درگیری های داخلی و نابسامانیها و نا امنی هایی که در حال حاضر بسیاری از کشورهای اسلامی به خصوص افغانستان، عراق ، پاکستان و یمن را فراگرفته است، دلیل عمده ی آن، سکوت رهبران کشوهای اسلامی و لب فرو بستن آنان در برابر دست اندازی ها و مداخلات بی وقفه ی سردمداران رژیم ولایت فقیه در امور داخلی کشورهای اسلامی و جدی نگرفتن مداخلات این رژیم رافضی مسلک است، سی سال است که حاکمان عقده مند و جور پیشه رژیم ولایت فقیه می گویند ما یک رسالت الهی داریم و می خواهیم آن را در جهان اسلام پیاده کنیم و با تمام توان و با صرف میلیونها دلار، تشیع صفوی و بیزاری جستن از صحابه و رفض و شرک و الحاد و خرافه گری را به عنوان ارزشهای ناب اسلامی تبلیغ می کنند و به مقدسات مذهبی و الگوهای دینی اهل سنت اهانت می ورزند و توطئه و آتش افروزی و نفاق افکنی و تفرقه در میان مسلمانان اهل سنت و مداخله در امور کشورهای اسلامی را یک وظیفه و رسالت الهی میدانند، اما با وجود آن، برخی از رهبران جهان اسلام در برابر این همه توطئه و اهانت آشکار که از طرف رژیم سبایی مسلک ولایت فقیه نسبت به مقدسات مذهبی مسلمانان صورت گرفته و می گیرد، خوش رقصی می کنند و چشمانشان را بر روی جنایات می بندند و به خاطر منافع ناچیز و کوتاه مدت و مقطعی، با نفاق افکنان خیانت پیشه، در صحنه های بین المللی و در بسیاری از موارد دیگر اظهار همدردی و هم فکری می نمایند و در کنفرانسهایی که از سوی رژیم برای اغفال عامه مردم و انحراف افکار عمومی برپا می شود، شرکت می کنند و اهانت و رذالت رفتار حاکمان بی دیانت ولایت فقیه را با خوش رویی می پذیرند و برخی هم هنوز این رژیم فتنه گر را به صورتی که باید بشناسند، نشناخته اند و پی به ماهیت تروریستی و ضد اسلامی آن نبرده اند و بدون توجه به اعتقادات و تعمق در شیوه ی عملکرد چندین ساله زمامداران رژیم، دم از وحدت و تحکیم روابط می زنند!

رژیمی که عملا و با بوق و کرنا مدعی پاسداری از مذهب تشیع صفوی است و رهبر خودکامه ی آن، خامنه ای خودش را ولی امر مسلمین جهان می داند و کشور ایران را مملکت امام زمان می پندارد ( البته امام زمانی که رافضی ها او را برای اغفال مردم تراشیده اند) و بر این باور است که نماینده خدا و قیم مردم و پرچم دار و نایب امام زمان است و باوجود این همه نخوت و تکبر و انحراف فکری و عقیدتی که حکام سبایی مسلک از خود بروز می دهند و جنایات بی شماری که عمال دد منش نظام ولایت فقیه در حق اهل سنت ایران انجام داده و می دهند، باز هم رهبران کشورهای اسلامی سعی در مداهنه و مماشات با این رژیم جفا پیشه را دارند و به بهانه ی عرف بین المللی، به تحکیم روابط خود می پردازند و به استبداد و خودکامگی و تداوم آن کمک می کنند و حتی برخی از رسانه های کشورهای اسلامی به خصوص رسانه های کشورهای عربی، جهان اسلام را به دو قطب تقسیم می کنند که در رأس یک قطب آن، رژیم ولایت فقیه را قرار می دهند! و این در حقیقت ظلم و ستمی است که این قبیل رسانه ها دانسته یا ندانسته در حق اسلام مرتکب می شوند و ددمنشان و بی باورانی را که بویی از اسلام و اخلاق اسلامی نبرده اند و به مکتب پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم و قرآن و صحابه، ایمان و اعتقادی ندارند، آن ها را جزوی از پیکره ی اسلام می خوانند و از این طریق ولایت سالاران و رافضی های بی ایمان را مورد تأیید قرار می دهند.
نا امنی های به وجود آمده در سطح منطقه، بازتاب بی تفاوتی ها و بی اتحادی مسلمانان و سکوت و تصمیم و کردار نادرست رهبران کشورهای اسلامی به خصوص رهبران کشورهای عربی در برابر دست اندازی ها و سنی کشی های رژیم ولایت فقیه در ایران و سنی کشی و فتنه گری نوچه ها و دست نشاندگان آن در کشورهایی همچون عراق است، رهبران مسلمانان و بالتبع رهبران کشورهای اسلامی تاکنون به خود نیامده اند و این رژیم ضد مردمی و ضد اسلامی و تروریستی را که امتحان عداوت و دشمنی خود را در قول و عمل بارها و بارها داده است، جدی نگرفته و نمی گیرند، همه ی این رهبران به وضوح می بینند که علاوه بر سپاه قدس که ویژه عملیات تروریستی و آشوب در خارج از مرزهای ایران است، سردمداران این رژیم فتنه گر در بسیاری از کشورهای اسلامی، گروهایی افراطی و منحرف و پیرو خط ولایت فقیه ایجاد کرده اند که از آنها در راستای اهداف خود استفاده می نمایند و به جنگ وامیدارند و با ارسال مواد منفجره و با اقدامات تنش زا، منطقه و کشور ها را به آشوب کشیده اند که نمونه ی بارز آن در حال حاضر عراق و یمن هستند؛ مزدوران ولایت فقیه در عراق به نا امنی و سنی کشی روآورده اند و به آن دامن می زنند و "حوثی ها" در یمن با استفاده از نام زیدی و با تفکرات تشیع صفوی و با کمک های مادی و معنوی رژیم صفوی مسلک ولایت فقیه، با دو کشور یمن و عربستان سعودی به جنگ برخاسته اند، اگر این وضع موجود ادامه یابد و رهبران کشورهای اسلامی و به خصوص کشورهای درگیر جنگ داخلی
فکری به حال خود ننمایند و به طور اساسی چاره اندیشی نکنند و با رژیم آشوبگرولایت فقیه که رأس فتنه است به مقابله برنخیزند وسعی کنند که تنها خطر را از خود دفع نمایند و اساسی عمل نکنند و به اصطلاح تنها به زدن جوانه ها اکتفا ورزند و ریشه را باقی گذارند و به بی اتحادی خود ادامه دهند و در قبال آتش افروزی ها و ترفندها ی حساب شده رژیم ولایت فقیه همچنان بی تفاوت باقی به مانند، دیری نخواهد پایید که دامنه جنگ و فتنه فراتر خواهد رفت و به طور حتم کشورهایی همچون بحرین و کویت نیز در آینده ی نزدیک دچار مشکلات فراوان داخلی و درگیر جنگ فرسایشی با نوچه ها و مزدوران پیرو خط ولایت فقیه مستقر در آن کشورها خواهند شد و فتنه "قرامطه" به شکل وسیع تری تکرار خواهد شد.