پنجشنبه

وحدت دلخواسته رژيم ولايت فقيه

جبهه همبستگی ملی اهل سنت ایرانسردمداران رژيم ولايت فقيه بنابه مصلحتي که دراوان انقلاب ديده اند هفته اي رابنام " هفته وحدت ميان شيعه وسني" نام گذاري کرده اند که اين هفته از دوازدهم تا هفدهم ربيع الاول بوده و همه ساله در طي اين هفته مراسم نمايشي هم برگزارمي کنند.
برگزارکنندگان اين مراسم نمايشي در طول دوران حکومتداريشان، باگفتار و کردارنشان داده اند که نه تنها هيچ علاقه اي به وحدت ميان شيعه وسني ندارند بلکه خواهان تنش وتفرقه وکشت و کشتار ميان شيعه وسني هستند که وضعيت پيش آمده درعراق و سوريه و يمن و..، شاهدي بر ادعاي ما و بازتاب دهنده خواسته هاي رژيم ولايت فقيه است.
شرکت کنندگان دراين هفته نام نهاد وحدت را مي توان به سه گروه تقسيم بندي کرد:
1 - مرعوبين از شلاق و شکنجه و زندان رژيم که ناخواسته در اين مراسم نمايشي شرکت مي ورزند و باسر تکان دادن پاي منبر شيخ هايي مثل مکارم شيرازي، حقيقت را فداي مصلحت مي سازند و مي خواهند جان خود واطرافيانشان راحفظ کنند.
2- فريب خوردگان وخفته گان وناآگاهان ازوضعيت پيش آمده درجهان اسلام وجور رفته براهل سنت که بامصاحبه ها واظهارات ديکته شده وانمود مي سازند که در سايه ولايت فقيه باجديت تمام براي رسيدن به "سراب وحدت" تلاش مي ورزند. 
3- عالم نماهاي متملق سني نما که جيفه دنيا آنها را کروکور کرده وهميشه توجيه گر جنايات رژيم درحق اهل سنت بوده وهستند.
اين هرسه گروه که درواقع ستم هاي رفته براهل سنت را ناديده انگاشته وبه آن بي توجه اند، در طي هفته بر طبل توخالي وحدت کوبيده ومي کوبند وبه نداي " هل من ناصر ينصرني في الوحدة " که ازحنجره مکارم ها به نيابت از نايب امام زمان خامنه اي قرائت مي شود، لبيک، لبيک مي گويند وبراي دلخوشي ايشان چند صلواتي غرّاء مي فرستند واز وحدت دلخواسته خامنه اي در جهان اسلام وبه خصوص درايران، پشتيباني واز تلاشهاي وي در راستاي اين کشت و کشتار و وحشت وتفرقه اي که در جهان اسلام به ويژه درسوريه،عراق ويمن، ماعملا شاهد آن بوده وهستيم ونام آن را جلوگيري از گسترش ارهاب، گذاشته اند، سپاس وقدرداني به عمل مي آورند.
هرانسان دانا وآگاه وبينا به امورمسلمانان مي داند که اهل سنت ايران در رژيم رافضي ولايت فقيه نه تنها به حق وحقوق شهروندي خود دست نيافته اند بلکه هرسال محرومترازقبل گرديده ودرتنگناهاي شديدتري قرارگرفته وبر اعدام ها افزوده مي شود، برخورد رژيم به خصوص در سال هاي اخير، باخشونت تر و شديدترشده ودعوت به رافضه گري رسمي وجنبه علني به خودگرفته است، مراسم عزاداري توئم با اهانت وسب ولعن صحابه بوده و ازاهل سنت با تطميع وتهديد وارعاب خواسته مي شود تا همچون رافضي ها درمراسم عزاداري حضرت حسين ودهه فاطميه وو..، شرکت نموده وبه سينه زني بپردازند وباپاي پياده به زيارت حضرت رضا وسايرزيارتهاي ساخته وپرداخته رافضي ها، بروند، بنابراين، واضح است که وحدت خواهي رژيم ولايت فقيه خيال وسرابي بيش نيست وبراي فريب توده هاي ناآگاه ازظلم وستم رفته براهل سنت ايران، وبه منظورخاموش ساختن صداي حق خواهي اهل سنت، هفته اي بنام هفته وحدت نام گذاري کرده اند تا شرکت کنندگان جيره خوار درآن، توجيه گرجنايات رژيم درحق اهل سنت ايران باشند.
هفته نام نهاد وحدت فرصتي است تا سردمداران رژيم بتوانند جنايات وخيانتهاي اعمال شده در حق اهل سنت را اززبان سني نماهايي که دست بسته دراختيار رژيم اند، توجيه نمايند وبه دهن کجي ها واهانت ها وتفرقه اندازي هاوبه کشت وکشتارها وقلع وقمع اهل سنت که نام تکفيري وناصبي ووهابي برآن نهاده اند، رنگ ولعاب وحدتخواهي وخيرخواهانه دهند وباصدورچنداعلاميه وقطعنامه، خواسته هاي ناحق خودرا خواسته جهان اسلام قلمدادنمايند که البته امسال بنابه اينکه سردمداران رژيم (تقيه) مصلحتي را به طورکلي کنارگذاشته اند وعلنابه سني ستيزي وتفرقه روآورده اند، اين هفته نمايشي متفاوت ازسالهاي قبل خواهدبود:
1-صدوريک قطعنامه:
به خاطروضعيت وشرايط پيش آمده درعراق وسوريه ويمن، رژيم ولايت فقيه تلاش وافرخواهد کرد که امسال براين طبل توخالي وحدت بيش ازهرسالي کوبيده شود وقطعنامه ي چندماده اي هم به شرح ذيل صادر ومورد تأييد عالم نماهاي سني نماي پاک باخته جيره خوار وخفته گان دلباخته، قرارگيرد وبا شعار" صحيح است، صحيح است " برآن مهرتأييد کوبيده شود:
1)- جهان اسلام بايد جلوتکفيريهايي را که عليه دولت مردمي ودوست داشتني ومسلمان سوريه به پاخاسته اند، بگيرد واز دولت مسلمان بشاراسدلازم است پشتيباني مالي، تسليحاتي ومردمي شود.
2)- ازدولت مسلمان ودوست وهمسايه باوفاي ما يعني عراق بايد حمايت کامل وهمه جانبه به عمل آيد تا همه تکفيريها ووهابي هايي را که خودرابه دروغ سني مي خوانند، قلع وقمع نمايد.
3)- ازبرادران حوثي ما دريمن بايد حمايت مالي، تسليحاتي ومردمي شود تا سر زمين يمن را به طورکامل دراختياربگيرند واسلام آمريکايي را ازآنجا ريشه کن واسلام ناب ولايتي را پياده سازند.
4)- ازبرادران ما درمناطق شرقي عربستان سعودي به خصوص امثال شيخ نمرها بايد حمايت همه جانبه اي داشته باشيم تا ازآنجا زمينه آزادسازي حرمين شريفين که خواسته ولي فقيه است فراهم گرديده وايشان به اين آرزوي ديرينه خويش نايل آيند وبه اتفاق هم نمازوحدت رابه امامت ايشان درآنجا ادا نماييم.
باصلوات ودعا درحق خامنه اي وباشعار صحيح است، صحيح است اين قطعنامه به پايان خواهد رسيد.
2- ارائه راه کار وحدت عملي ازطرف ولي فقيه:
يکي ازشيخک ها به نمايندگي ازخامنه اي، راه کار وحدت عملي ميان شيعه وسني را که براساس خواسته خامنه اي تدوين گرديده وکاملا کارشناسي شده است، طي چندماده اعلام داشته وازخفته گان اين نمايش خواهد خواست تا بيدارشده وباصلواتهاي غراء آن راموردتأييد قرارداده و وحدت شکنان راباشعارهاي کوبنده خويش مأيوس سازند:
1)-لازم است اهل سنت به منظورنشان دادن وحدت عملي واعتقاد راسخ خويش به ولايت فقيه درمراسم راه پيمايي روزبيعت وتعيين امامت يعني روزغديرخم ومراسم عزاداري دهه محرم ودهه فاطميه وو..، شرکت وسينه زني نمايند.
2)- ازبرااادران اهل سنت خود مي خواهيم تا ازسخنرانيهايي که باعث جريحه دارشدن اعتقادات جهان تشيع شده وخط قرمزآن محسوب مي شود ازقبيل بيان فضايل صحابه به خصوص ابوبکر، عمر، عثمان، معاويه، عايشه، حفصه، زبيروطلحه، جدا خود داري ورزند.
3)- اهل سنت درمنابر ودرحلقه هاي تدريس بايد از بدگويي بزرگان وقهرمانان وخدمت گزاران راستين مذهب تشيع ازقبيل جناب ابولؤلؤ که قبرشان زيارتگاه وفيض بخش تشنگان راه ايشان است وهمچنين جناب مختارثقفي وعمروبن جرموز وو..، جداپرهيزکنند.
4) – براي نشان دادن روحيه وحدت طلبي، برااادران سني ما بايد ازنام گزاري نام هايي همچون ابوبکر، عمر،عثمان، عايشه، حفصه، وو..، که باعث تحريک وجريحه دارشدن احساسات پاک وبي آلايش پيروان صديق جهان اسلام مي گردد، خود داري ورزند.
5)- براي جلوگيري ازافراط گرايي واختلاف، مدارس ديني اهل سنت بايد مستقيما زيرنظرنماينده رهبري اداره وطلاب ومدرسين حوزه ها وکتب درسي، گزينش شوند.
6)- براي تحکيم هرچه بيشتروحدت لازم است اهل سنت درکتب احاديث خويش بازبيني به عمل آورند وبخش هايي راکه ناسازگاربانظام ولايت هستند، حذف وکتاب هايي ازقبيل الغدير وبحارالانوار ومرويات ائمه معصومين را جايگزين آنها سازند.
7)- مصلحت واتحاد ميان مسلمانان ايجاب مي کند که ازساخت وسازمدارس ومساجد وهابي هاکه خود را سني مي خوانند و از ولايت پيروي نمي کنند جلوگيري به عمل آيد.
3- اطاعت ازاولوالامر:
درپايان اين مراسم نمايشي، يکي ازعالم نماهاي سني نما به منظورخودي نشان دادن به نمايندگي ازاين قشربي خبروخفته، بلند شده وبيانيه اي به شرح زير قرائت خواهد کرد:
1)- ما علماي روشنفکراهل سنت با استناد به اطاعت از(اولوالامر) ازفرامين مرجع عالي قدرورهبرمعظم خود درهمه زمينه ها اطاعت وپيروي مي کنيم. 
2)- ازتخريب مساجد ومدارس ديني وحدت شکن وقلع وقمع طلاب اين مدارس مضروحدت، کاملاحمايت وپشتيباني مي کنيم وازاقدامات براداران سپاه رضايت خاطرداريم ودراين مورد تنها خواسته ما عاجزانه ازبرادرانمان اين است که قبل ازتخريب مارااطلاع دهند تا اذهان عامه را آماده پذيراي تخريب نماييم ومبلغين وحدت شکن راشناسايي وبه برادران معرفي کنيم.
3)- ما علماي اهل سنت براي تحکيم وحدت خودراموظف مي دانيم تازمينه تبليغ مروجين مذهبي حوزيه علميه قم رادرمناطق خويش فراهم سازيم ومردم را تشويق به استقبال ازبرادرانمان نماييم.
4)- ما ازاقدامات خيرخواهانه ووحدت طلبانه سرداردليرما قاسم سليماني درعراق وسوريه وازاعلاميه ي ايشان که فرموده بودند: " پرچم سرخ حسيني رابرپرده کعبه خواهند دوخت " حمايت مي کنيم.
5)- از زحمات بي دريغ مقام معظم رهبري درراستاي وحدت جهان اسلام تشکروقدرداني نموده وازاين وحدتي که ميان شيعه وسني درسايه عدالت ايشان به خصوص درايران، عراق، سوريه ويمن، فراهم گرديده، کاملا راضي وخشنوديم وبراي ايشان دعاي طول عمر با برکت و توفيق بيشترخدمت، مي نماييم.