شنبه

اتحاد و انسجام یگانه راه نجات از یوغ ولایت فقیه

چرا همه روزه عرصه زندگی بر ما تنگ و تنگتر میگردد، چرا جوانان ما و رهبران دینی ما بدار آویخته می شوند و حتی به خانواده ها و دوستان آنان با شفافیت علت دار آویختن آنان بازگو نمی شود بلکه هر کدام با یک جرم ساختگی و بی پایه بدار آویخته می شوند تا به زعم حکومتگران پایه های حکومت جور و فساد ولایت فقیه مستحکم تر گردد، چرا از بدو حکومت ولایت فقیه تا به حال درانتخابات های نمایشی ما را فریب داده اند و از ملت ما استفاده ابزاری شده و با ترفند های مختلف ما را بپای صندوق های رأی کشانده اند تا سیاهی لشکر باشیم و بس! و بسیاری از ما بدون آنکه به خواهیم یا خبرداشته باشیم با بوغ و کرنا در خدمت اهداف شوم رژیم قرار گرفته ایم، چرا با گذشت بیش از سه دهه حکومت جور و فساد و چشم دید این همه ستمی که از ناحیه حکومتگران بر ما رفته است بازهم فریب وعده های دروغین رژیم را می خوریم و دل به این ستمگران می بندیم و فکر می کنیم با سرکارآمدن فلان اصلاح طلب وضع ما بهترخواهد شد و نفسی خواهیم کشید، چراغافل از حق و حقوق خود هستیم و به این باور نرسیده ایم که با جابه جایی مهره های نظام تبعیض ها و ستم های اعمال شده در حق ما جبران نخواهد شد که هیچ بلکه از آنها کاسته هم نخواهد شد و تنها شیوه جور و تبعیض و قلع و قمع ممکن است تغییر یابد و بس ؟
این نظام دراساس هیچ نوع حق وحقوقی برای اهل سنت قایل نیست پس دل بستن به اینکه با تعویض مهره های نظام وضع اسف بار کنونی ما تغییر خواهد یافت و ما به عنوان یک ملت به حق و حقوق خود دست خواهیم یافت، خیال و سرابی بیش نیست.
بیاییم به خود آییم ودنبال راه چاره برای نجات خویش و نسلهای آینده خود باشیم.
 یگانه راه نجات از این ستمگران:

اتحاد وانسجام ملت و فرار نکردن از زیر بارمسئولیت و آگاهانه قربانی دادن است و یقینا اگر ما مسئولیت پذیرباشیم و با آگاهی از ترفند های دشمن اهداف خود را دنبال کنیم پیروزی از آن ماست چرا که حق پیروز است و باطل رفتنی است.