شنبه

خون های ریخته شده

آیا خون های کودکان معصوم و بیگناهان و افراد بی دفاع و مظلوم که به دست ستمگران بی دین و جنایتکاران حرفه ای بر زمین ریخته می شود وجدان مردمان خفته را بیدار میکند؟
مسلمانان برمه بدست بودایی های متعصب قتل عام و آواره می شوند و کودکان و زنان مسلمان در سوریه و عراق بدست رافضی های خون آشام تکه تکه و مورد هجوم وحشیانه قرار می گیرند و یهودی ها در فلسطین خانه و کاشانه فلسطینی ها را بر سر کودکان معصوم فلسطینی فرومی ریزند.
این سه مثلث شوم که درشرک و جزم اندیشی وجه مشترک دارند با ریختن خون کودکان و زنان مسلمان با استفاده از بی تفاوتی و بی توجهی جهانیان به ویژه مسلمانان، در پی گسترش سلطه خود برآمده اند و به جور و جنایات خویش ادامه میدهند.
بی خبری و بی توجهی مسلمانان، جنایتکاران به ویژه روافض را جری تر ساخته و به آنها میدان داده تا در ظاهر دم از وحدت ولی درعمل در نواحی تحت سلطه خود یعنی ایران، سوریه وعراق به قتل عام مسلمانان حق خواه روآورند، هرچند عملکرد چندین ساله این جنایتکاران خود گواهیست بر بی دینی و بی ایمانی و جنایت پیشگی این قشراز خدابی خبر ولی هنوزهم کسانی هستند که فریب ظاهرسازی ها راخورده و باوری به بی ایمانی این جنایتکاران تاریخ ندارند، شاید روزی فرا رسد که این خون های به ناحق ریخته شده درسوریه وعراق وایران بدست این جنایت پیشگان، وجدان های خفته خفتگان رابیدارسازد وهمه را علیه بیداد ستمگران متحد و منسجم گرداند..به امید آن روز