پنجشنبه

فتنه انگیزی رژیم ولایت فقیه

اختلافات فرقه ای ومذهبی وحرمت شکنی ها روز به روز افزایش یافته وبردامنه آن افزوده می شود درر‌أس این اختلافات وآشوب ها رژیم ولایت فقیه قرار دارد و ریشه ی تمام این آتش افروزی ها در قم و تهران نهفته است

سردمداران رژیم ولایت فقیه که درعقیده و عمل سبایی مسلک می باشند حیات شوم خودشان را دراین آتش افروزی ها می یابند واختلافات مذهبی بی پایان را از قول به عمل تبدیل کرده و از رژیم های جورپیشه ای همچون عراق و سوریه با تمام قوا حمایت می کنند اینان که خواب تسلط بر جهان اسلام و به خصوص کعبه رامی بینند از کشتن انسان های بی گناه دریغ نمی ورزند و بر سر کشته های بی گناهان به رقص و پای کوبی می پردازند .

اگربه این تصورباشیم که با سر کارآمدن به اصطلاح اصلاح طلبان وضع تغییر خواهد یافت و از فتنه انگیزی های رژیم در خارج از مرزهای ایران کاسته خواهد شد بسیار ساده اندیشی خواهد بود زیرا سیاست رژیم عقیدتا وعملا بر نابودی جهان اسلام وهمکاری با شرارت پیشه ها بنا شده و تغییر ناپذیر است هر چند مهره ها و روش ها تغییر یابند ولی هدف نهایی رژیم (که امیدواریم هیچ وقت به آن دست نیابد) تسلط ونابودی جهان اسلام است.

مسلما تازمانی که این رژیم ستمگر سبایی مسلک بر سر قدرت باشد جهان اسلام و به خصوص کشورهای همسایه روی امنیت و آرامش رابه خود نخواهند دید و مردمان ساده لوح و فریب خورده به جای همزیستی مسالمت آمیز همچنان بازیچه دست خودکامگان رژیم ولایت فقیه خواهند بود بنابراین تنهاراه نجات جهان اسلام از این آتش افروزی ها نابودی رژیم ولایت فقیه است وبس. وما ذلک علی الله بعزیز