دوشنبه

آتش افروزی دشمنان اسلام

 اسلام دین عقیده و احترام است و به همه مقدسات احترامی خاص قایل است و به کسی هم اجازه نمی دهد که به مقدسات کسی بنام آزادی بیان اهانت ورزد، دین اسلام دین عزت، شرف، شهامت و جهاد است دین ذلت و خواری نیست  که هر از چندگاهی هرکس و ناکسی با بهانه های مختلف عقاید و مقدسات پاک مسلمانان را به چالش بکشد و به آنها بی احترامی کند و توقع داشته باشد که آب از آب تکان نخورد و اهانتگران همچنان بتازند و اهانت ورزند.
آتشی که یک شهروند آمریکایی برافروخت و به پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم اهانت ورزید دود آن به چشم کارگزاران و عوامل آمریکا رفت و خواهد رفت هنوز این بی خردان درنیافته اند که هیچ مسلمانی اهانت به پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم را تحمل نمی کند و این  نوع اهانت ها که هر از چند گاهی به طور سازمان یافته صورت می گیرد هر چند باعث نا آرامی در کشورهای اسلامی و برانگیخته شدن احساسات مسلمانان میگردد اما در نهایت این شهروندان آمریکایی خواهند بود که قربانی این اهانت ها مي گردند (همانطور شدند و هر شهروند آمریکایی احساس نا امنی می نماید) وهمیشه با دلهره و ترس زندگی  مي نمایند.
 و اگر کسی به این امید اهانت می ورزد که مسلمانان را به مرور زمان بی هویت و بی تفاوت نسبت به مقدسات آنان سازد یقینا این آرزو را بگور خواهد برد  چراکه محبت پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم در رگ و خون هر مسلمانی عجین شده است و این محبت با این ترفند ها زدوده نخواهد شد.