جمعه

جبهه مشت هاي گره كرده عليه بيداد ولايت فقيه

آزادی بیان وعقیده، تصمیم گرفتن برای خود، آزاد زیستن و تن ندادن به ذلت و خواری حق آحاد ملت و حق شهروندی هر شهروندی است اما حکومتگران رژیم ولایت فقیه با ترفندهای مختلف و بنام دین در پی برده ساختن مردم و سلطه ی اقتدارگرایانه و تحمیل عقاید انحرافی خویش می باشند و عرصه ی زندگی را بر مردم بی نوا تنگ و تنگتر کرده اند، اجحاف و تبعیض مذهبی – نژادی، شکنجه و اعدام به بهانه های بنی اسرائیلی، افراطی گری و خرافه گری و اهانت به مقدسات دینی و عقیدتی اهل سنت شیوه ی این نظام خودکامه است در این نظام، خشونت علیه مردم به ویژه اهل سنت و نقض آزادی مذهبی به یک فرهنگ و حتی عقیده تبدیل گردیده است، گذشت و تحمل عقاید غیر شیعی رافضی و احترام به حقوق و عقاید دیگران، معنی و مفهومی ندارد، این همه اجحاف و اختناق و خودکامگی که بنام دین صورت گرفته و می گیرد ملت ایران به خصوص اهل سنت را برای حفظ هویت و ادامه حیات سیاسی – عقیدتی خویش ناگزیر به همبستگی و قیام علیه استبداد و بیداد ولایت فقیه کرده است و مردم چاره ای جز این ندارند چراکه جاه طلبی های خامنه ای و دار و دسته وی، تنها به تسلط کامل آنان برهمه ی شئون اداری و مالی کشور محدود نمی شود بلکه آنان به ویژه خامنه ای خواستار سلطه جهانی می باشند و به همین منظور هم او خودش راهمه کاره ی ملت و ولی امرمسلمین جهان و نائب امام زمان می نامد.
خودکامگی ولایت سالاران به سلب آزادی از مردم و خفه کردن صدای مخالفان استبداد خاتمه نمی یابد بلکه دامنه ی آن به قلع و قمع کردن خودی های مغضوب شده و نابودی همه ی کسانی کشیده شده و می شود که به زعم آنها در مسیر مخالف جاه طلبی ها و اعتقادات پوچ و انحرافی آنها قرار گرفته اند. استبداد و لجام گسیختگی ولایت سالاران به حدی رسیده است که حتی اسامی فرزندان و شادی و غم مردم راهم محدود به نام های مقرر شده و به روزهای تعیین شده از دیدگاه و ذهن بیمار خودشان کرده اند. این همه در تنگنا قرار دادن مردم بیانگر ترس و وحشتی است که حکومتگران رژیم خودکامه ولایت فقیه و در رأس آنها خامنه ای از مردم دارند و از این رو هر صیحه و فریادی را علیه خود می پندارند و برای ادامه حیات ننگین خود با شدیدترین وجه به اختناق و استبداد رو آورده اند، این هراس و وحشتی که در دل حکومتگران افتاده بی دلیل هم نیست و باید هم هراس داشته باشند چون این مردم هستند که همیشه با مشت های گره کرده و فریادهای کوبنده و مستبد برانداز حرف آخر را می زنند و مستبدها را از اریکه قدرت به زیر می کشانند و آنهارا به خاک مذلت می نشانند، سردمداران نظام خود کامه ولایت فقیه هم از این قاعده مستثنی نیستند و با وجود همه سرکوبها و زر و زور و تزویری که علیه ملت به ویژه اهل سنت بکار برده اند نتوانسته اند فریاد حق خواهی ملت را خاموش سازند، ملت ایران هنوز زنده و بیداراست و حرف آخر را خواهد زد و غل و زنجیر ولایت فقیه را خواهد گسلاند و ولایت سالاران مردم فریب رابه خاک مذلت خواهد نشاند.