سه‌شنبه


غرش توپ های رژیم ولایت فقیه

حرکت های تحریک آمیز رژیم فتنه گر ولایت فقیه و جنگ زرگری میان آمریکا و حاکمان نظام مستبد و مردم فریب ایران و رجزخوانیها و تهدیدات توخالی سردمداران آن هرچند برخی از کشورها به خصوص حاکمان کشورهای خلیج را به وحشت انداخته است اما برای کارتل ها و کارخانه های اسلحه سازی آمریکا و غرب یک پیشکش و هدیه ی حساب شده است تا آنهارا از ورشکستگی و بحران مالی رهایی بخشد و چرخ کارخانه های کشورهای بحران زده را به چرخش در آورد و در عوض آمریکا و سایرین با استفاده از جامعه بی خاصیت عربی و سایر ترفندها جلو سقوط رژیم مستبد اسد را بگیرند و بر آدم کشی رژیم سوریه و همدستان آن مهر تأیید زنند و دست رژیم ولایت فقیه را در کشتن مردمان بی دفاع سوریه همچون عراق بازگذارند.
این یک امرمسلم است که آمریکا وغرب بیش از آنکه نگران وضعیت اسفبارحقوق بشردر ایران و سوریه و سایر کشورها باشند نگران وضعیت داخلی و ورشکستگی اقتصادی کشورهای خویش اند، لذا برای نجات از بحران مالی که امروزه دامنگیر این کشورها گردیده، لولو خرخره و مترسکی مثل رژیم آشوب طلب ولایت فقیه را لازم دارند تا هم حکام عرب را به چاپند و انواع و اقسام سلاح های مرگبار خود رابه آنان بفروشند و کشورهای خود را از بحران مالی نجات دهند و هم برای اینکه وابستگی این حکام را بیشتر سازند با رژیم مستبد و سازشگر ولایت فقیه پشت پرده کنار آیند و برای آن چراغ سبز نشان دهند و تشویق به آدمکشی و فتنه انگیزی در سطح منطقه نمایند همانگونه که درعراق کنارآمده اند و دست سپاه قدس و رژیم مالکی را در سنی کشی و بمب گذاری باز گذاشته اند.
اگر اتفاق غیر منتظره و پیش بینی نشده ای پیش نیاید آمریکا و رژیم فتنه گر ولایت فقیه بی توجه به حقوق انسان ها هر یک منافع خودشان را در ملتهب نگاه داشتن منطقه کماکان دنبال خواهند کرد و به سازشکاری های پشت پرده خود ادامه خواهند داد؛ رژیم ایران بدون دغدغه خاطر بر سلطه رافضی گری و آدم کشی و آتش افروزی در کشورهای مسلمان خواهد افزود و آمریکا و غرب هم با مترسک قرادادن رژیم ولایت فقیه حکام به ظاهرمسلمان بریده از ملت خویش را زیر چترحمایت کذایی خود قرار داده و از ثروت انباشته شده آنان کشورهای خودشان را از تنگناهای اقتصادی نجات خواهند داد.
حاصل کلا م اینکه رژیم ایران و آمریکا هر دو در واقع یکدیگر را خوب شناخته اند و از هارت و هورت و داد و فریاد توخالی هم با خبرند و مشترکا به گزافه گویی و تظاهر می پردازند و با پاگذاشتن بر روی جسدهای نیمه جان انسان ها به رقص و پای کوبی و بازی موش و گربه ادامه می دهند یکی دین را بازیچه خود ساخته و بنام دین دست به هر جنایتی می زند و دیگری بنام کفر و بی دینی و حقوق بشرمنافع خود را می جوید.


 jebheahlesunnat@yahoo.com