جمعه

بيانيه ي جبهه همبستگي ملي اهلسنت درباره ي سركوب كردن اهلسنت توسط رژيم


روز دوشنبه 25 ارديبهشت 1391 مردم شهرستان سرباز در استان سيستان و بلوچستان در اعتراض به دستگيري علماي اهلسنت جلوي فرمانداري راسك تجمع مي نمايند اما رژيم خودكامه ولايت فقيه كه قايل به حق و حقوقي براي اهل سنت نيست و هيچگونه اعتراضي را تحمل نمي كند و از طرفي هم، چنان جنايت و ظلمي در حق اهلسنت مرتكب شده كه هميشه در ترس و هراس به سر مي برد و هر فريادي را عليه خود مي پندارد به ارعاب و سركوب تجمع اعتراض آميز مردم مي پردازد و ناجوانمردانه عده اي از مردم را با شليك گلوله زخمي و به شهادت مي رساند.
جبهه همبستگي ملي اهلسنت به حكومتگران سفاك رژيم ولايت فقيه هشدار مي دهد كه علي رغم توطئه ها، دسيسه ها و خواست رژيم، اهلسنت همچنان پابرجا و استوار است و اجازه نخواهد داد تا منافقان كوردل ولايت فقيه به مقدسات و علماي اهلسنت ستمي روا دارند و براي دفاع از آن از هيچ كوششي دريغ نخواهد كرد.